school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben de ouders en de personeelsleden van de school medezeggenschap over belangrijke onderwerpen in de besluitvorming van de school.

De MR bestaat uit vier leden. Twee leden zijn gekozen uit en door de ouders en twee leden zijn gekozen uit en door het personeel.
De leden van de MR komen geregeld bijeen om de door het bestuur gedane voorstellen en gevraagde adviezen te bespreken en te toetsen. Echter, de MR geeft niet alleen advies maar beslist in veel gevallen mee om de belangen van de ouders en het personeel optimaal te behartigen.
De MR heeft op belangrijke onderwerpen instemmingsplicht dan wel adviesrecht.
Het is een formeel inspraak- en adviesorgaan van de school.
Voorzitter: Maaike Haasnoot

De verslagen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en leraren. Deze zijn te vinden via het menu links op deze site: MR notulen en informatie.

Contact met de Medezeggenschapsraad:
Frank Ploum (secretaris)

E-mail: mrdvs078@gmail.com

Hiernaast kunt u het jaarverslag van de MR vinden en eventueel als Pdf-bestand downloaden.

Via onderstaande link krijgt u toegang tot informatie en notulen van de MR:

MR notulen en informatie Dordtse Vrije School
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl